Bestuur en ANBI

ANBI JAARVERSLAG

Naam van de instelling
‘Stichting tot behoud van de AMS ms Bernisse’.
Naam van de stichting is notarieel vastgelegd in de statuten.

RSIN nummer
8031 62 637

Contactgegevens van de instelling
Post- en bezoekadres van de stichting
Pieter Floriszpad 43
3223 SB  Hellevoetsluis
Tel: 06 31990564
Mail: secretarisbernisse@gmail.com

Ligplaats van de AMS Bernisse:
Koningskade 6
3221 CC  Hellevoetsluis
Navigatie: Industriehaven 126, Hellevoetsluis
Tel: 06 36570346
Mail: voorzitter.ams60bernisse@gmail.com

Beschrijving van de doelstelling
De stichting heeft ten doel:
1. het in de vaart houden van de historische houten mijnenveger, het motorschip Bernisse;
2. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
De stichting is actief op het culturele- en museale vlak.
Het tot de stichting behorende schip, de AMS Bernisse, is de laatste varende houten mijnenveger in West Europa en is door de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV) aangemerkt als varend cultureel erfgoed en is ook onderdeel van het ‘Varend Erfgoed Koninklijke Marine’, genaamd PVEKM
Het ruim 70 jaar oude schip wordt gebruikt om informatie te verstrekken aan een breed publiek over de taken van de Marine na de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder over het vegen van zeemijnen op de Noordzee.

Het heeft als thuishaven Hellevoetsluis waar het, samen met het museumschip de Buffel en het voormalige lichtschip Noord Hinder gesitueerd is aan de Koningskade.
Daar worden, naast volwassen bezoekers, schoolklassen ontvangen in overleg met de Gemeente Hellevoetsluis. De samenwerking met de gemeente Hellevoetsluis gaat op de gebruikelijke wijze zoals gewoonlijk tussen burger en overheid.

Het schip en de stichting worden geheel bemand door vrijwilligers.
Ook brengt het schip regelmatig een bezoek aan maritieme evenementen in binnen en buitenland.

Namen en functies van de bestuurders
Op grond van de statuten kan het bestuur bestaan uit 7 personen waaronder
de ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’, en vier leden algemeen.
Voorzitter is de heer J. Baljeu te Dordrecht.
Secretaris is de heer A. van Ommen te Hellevoetsluis.

Penningmeester is de heer J. den Bakker te Hellevoetsluis.
Algemeen lid is de heer C. van Saarloos te Hellevoetsluis.
Algemeen lid is de heer P. van Dijk te Amsterdam.
Algemeen lid is de heer D. Westerbaan te Hellevoetsluis.
Algemeen lid is de  heet H. Geefshuijsen te Hellevoetsluis.

Genoemde functionarissen zijn/worden opgenomen in het register van
de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 41134528

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen slechts vergoeding van de door hen voor de stichting gemaakte noodzakelijke onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegelden.
Ook de medewerkers/vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Dit jaarverslag is gepubliceerd op de website van de AMS Bernisse www.ams60bernisse.nl
Kort overzicht; gedurende 2020 en 2021 was er sprake van de Corona pandemie waardoor er geen bezoek kon worden gebracht aan maritieme evenementen in binnen- en buitenland. Ook daarom was het schip gesloten voor bezoekers wat een grote derving van inkomsten tot gevolg had. Er is veel onderhoud aan het houten schip uitgevoerd door de 35 vrijwilligers, waarvan om toerbeurt gedurende de
Covid-19 pandemie c.a. 10 man per dag in de week met in acht name van de Coronabeperkingen onderhoud en/of reparatie komen uitvoeren.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording gaat over ten minste het laatste boekjaar en bestaat uit:

Balans AMS Bernisse 2022 – 2023

Jaarverslag en jaarplan

Jaarverslag 2023
Meerjarenplan 2024 – 2029

Hellevoetsluis, 23 februari 2023
Secretariaat AMS Bernisse
secretarisbernisse@gmail.com